MENU

免费0撸一月腾讯云服务器

July 25, 2020 • Read: 194 • 活动线报

1595605631100868.png
1595605635757440.png
配置:1核1G,40GB SSD云硬盘,3Mbps峰值带宽,500GB月流量。每日限量300台,发布过后可能会秒无,第二天蹲点抢即可。

活动地址:https://cloud.tencent.com/act/lighthouse-buy

- - - The END - - -
  • 文章标题:免费0撸一月腾讯云服务器
  • 文章链接:https://www.lshongg.cn/archives/129.html
  • 版权所有:本文版权归 李正 所有,转载请注明出处!除特殊注明外 (如有侵权,请 点此联系我 )
  • Archives QR Code Tip
    QR Code for this page
    Tipping QR Code